Social policy - Society and Culture

LA MULTI ANI, ROMANIA! /// Happy Anniversary, ROMANIA!

29.11.2018

LA MULTI ANI, ROMANIA!   /// Happy Anniversary, ROMANIA!

 

La mulţi ani, România!

 

Anul 2018 este un an cu semnificație deosebită deoarece România sărbătorește 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918.

          Marea Unire de la 1918 a fost, este şi va  rămâne înscrisă în istoria poporului ca un eveniment deosebit de important asupra societăţii noastre, dar si asupra lumii în care trăim.

          Astăzi, după 100 de ani, ne gândim la Marea Unire prin istoria familiei noastre, a bunicilor și străbunicilor, prin moștenirea comunității locale și încercăm să înțelegem impactul acestui  eveniment  în contextul istoriei.

         Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etape preliminare au fost Mica Unire din 24 ianuarie 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea.

  Unirea Basarabiei (27 martie 1918), a Bucovinei (28 noiembrie 1918)  și, în cele din urmă, a Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului (1 decembrie 1918 cu Regatul României (așa-zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României Mari. Ea a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea  Antantei și a fost favorizată de diverşi factori istorici.

         Sfârșitul Primului Război Mondial avea să aducă românilor împlinirea visului de reîntregire a neamului .

         Tuturor eroilor romani care au luptat cu loialitate în război, România le datorează respect și cinstire pentru că prin jertfa lor, România își serbează la 1 decembrie ziua de naștere ca stat unit și suveran.

         Artizanii Marii Uniri – Regele Ferdinand și Regina Maria, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești și Victor Deleu, precum și alte personalități, au adus o contribuție deosebită pentru înfăptuirea Marii Uniri, prin care s-a realizat visul multimilenar al românilor de pretutindeni de a trăi în granițele firești ale unui stat românesc independent

      Colectivul nostru comemorează pe 1 decembrie 2018 și depune la  Cimitirul Eroilor din Municipiul Slatina  coroane  de flori și îsi exprimă  întreaga stimă și pretuire celor care au căzut și dorm somnul de veci pentru un vis Românesc.

            Inima românului bate cu aceeaşi intensitate oriunde s-ar afla pentru că sufletul  românesc nu are granițe.

           Cu ocazia acestei zile, TMK-Artrom SA rostește cu mândrie și dragoste de țară “ La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi  romani! “.

 

 

Happy Anniversary, Romania!

 

The year 2018 is a year of great significance because Romania celebrates 100 years since the

Great Union of 1918.

       The Great Union of 1918 was, is, and will remain inscribed in the history of the Romanian people as a very important event in our society, but also on the world in which we live.

     Today, after 100 years, we think of the Great Union through the history of our family, grandparents and great-grandparents, through the inheritage of the local community and we are trying to understand the impact of this event in the context of history.

 The Great Union of 1918 was the historic process in which all provinces inhabited by Romanians united into one national state called Romania. Preliminary stages were the Small Union of 24 January 1859 of the country of Moldavia with Wallachia and the acquisition of independence after the war of 1877-1878, amid the national rebirth of the Romanians in the course of the 19th century.

 The unification of Bessarabia (27 March 1918), Bukovina (28 November 1918), and eventually Transylvania, Banat, Crișana, Maramureș (1 December 1918) with the Kingdom of Romania (the so-called Old Kingdom) led to the establishment of Great Romania. It was the purpose of Romania's entry into World War I on the Entente side and was favored by various historical factors.

  The end of the First World War will have brought  the Romanians the fulfillment of the dream of reunification of the nation.

        To all the heroes who fought loyally in the war, Romania owes them respect and honesty because, through their sacrifice, Romania celebrates on 1 December its anniversary as a united and sovereign state.

           The artisans of the Great Union –King Ferdinand and Queen Mary, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop of Băseşti and Victor Deleu, as well as other personalities, brought a special contribution to the Great Union, through which the multimilenary dream of Romanians everywhere to live in the natural boundaries of a Romanian independent state was accomplished.

          Our community commemorates on 1 December 2018 and deposits flower wreaths at the Heroes’ Cemetery in the municipality of Slatina and expresses all their esteem and appreciation to those who have fallen and gone into eternity for Romanian dream to come true.

             The Romanian’s heart beats with the same intensity wherever it may find itself because the Romanian soul has no borders.

         On this occasion, TMK-Artrom SA, proudly and with love for its country wishes “Happy anniversary, Romania! Happy anniversary, dear Romanians! “.

« back to list